Anayasanın 5.inci Maddesinde “Kişilerin ve toplumun refah, huzuru ve mutluluğunu sağlamak, kişi hak ve hürriyetlerini…insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları  hazırlamaya çalışmak..” devletin temel amaç ve görevlerinden sayılmıştır.
•Koruma hizmetlerini,
•Terörle Mücadele Kapsamında Koruma Hizmeti,
•Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kapsamında Koruma Hizmeti,
•Ceza Davaları ve Diğer  Koruma Hizmeti,
•Özel Güvenlik Teşkilatı  Koruma Hizmeti,  olarak sınıflandırılabiliriz.
•Terörle Mücadele Kapsamında Koruma Hizmetleri
••Merkezde İçişleri  Bakanlığına ve taşrada  ikamet edilen Mahalli Mülki Makamlarına yapılmaktadır.
•Yönetmelikte korunmaya alınacak kişiler üç grupta belirlenmiştir:
–Görevleri sebebiyle
–Görevleri süresince 
–Görevden ayrıldıktan sonra korunacaklar
taleplerine bakılmaksızın süreli olarak korumaya alınacaklar; 
Koruma şekilleri;
•Özel koruma, yakın koruma, konut koruma, işyeri koruma, konut ve işyeri koruma çağrı üzerine koruma, olarak belirlenmiştir.
•Koruma şekillerin hangisinin uygulanacağına, “İl Koruma Komisyonu” ve “Merkez Koruma Komisyonu” karar vermektedir.
a-Özel Koruma; Kişinin  yirmi dört saat esasına göre  kesintisiz olarak  her yerde korunması şeklinde yerine getirilen korumadır.
 b-Yakın Koruma; korunan kişiye ikameti dışında ,kişiye refakat etmek sureti ile uygulanan  koruma  tedbiridir.
c-Konut Koruma ve İşyeri Koruma; konut ve iş yerinde  nokta tahsis etmek suretiyle  yirmi dört saat   kesintisiz  uygulanan koruma tedbirlerdir.
• Koruma şekilleri korunan kişinin  tehdit seviyesine  göre belirlenmektedir.
d-Koruyucu Güvenlik Önlemleri;
•3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Koruma Tedbirleri ile ilgili 20 ‘inci maddesinin ikinci fıkrasında  “ …talep halinde estetik cerrahi yoluyla fizyoloji görünüm değiştirilmesi dahil, nüfus kaydı, ehliyet, evlenme cüzdanı, diploma  ve benzeri belgelerin değiştirilmesi, askerlik işleminin düzenlenmesi, menkul ve gayrı menkul mal varlıklarıyla ilgili hakları, sosyal güvenlik  ve diğer hakların korunması  gibi hususlarda  düzenleme yapılır…”  ikinci fıkrada belirlenen koruyucu güvenlik önlemleri kişilerin talepleri doğrultusunda   ilgili birimler tarafından incelenmekte  uygun görülenler   hakkında uygulanmaktadır.
•2- Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kapsamında Koruma Hizmetleri;
•Haklarında koruma tedbirine karar verilmiş olanların koruma tedbirlerinin uygulanması, Kaçakçılık ve Organize  Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığınca yerine getirilmektedir.
•Koruma tedbirinin uygulanmasına karar verilen kişinin “Koruyucu Güvenlik  Önlemleri” (Hüviyet değişikliği, estetik cerrahi yolu ile fizyolojik görünüm değişikliği, nüfus kağıdı değişikliği, diploma,sürücü belgesi değişikliği gibi)   uygulanmasını talep etmesi durumunda  “Koruma Hizmetleri Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda önlemler alınmaktadır
•3- Ceza Davaları Ve Diğer  Koruma Hizmetleri;
•Adli makamlara, Valiliğe veya Genel Kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunmak suretiyle, kişiler haklarında araştırma yapılarak, korunması gerekenler “Valilik Oluru” ile geçici  olarak korumaya alınmaktadır.
•Yabancı Ülke temsilcilikleri, hassas bölge ve tesisler bu hüküm uyarınca Valilikler tarafından   korumaya alınmaktadır
•4-Özel Güvenlik Koruma Hizmetleri;
•Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun  3’üncü maddesi  “Kişilerin silahlı personel  tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması  veya  güvenlik hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valiliğin iznine bağlıdır…” (5188 Sk. Md.3)